Stránka Ochrany osobných údajov

PREHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Ochrana vašej súkromnej sféry pri využívaní našej webovej stránky (www.porscheinterauto.sk) je pre nás veľmi dôležitá. Preto Vás chceme v nasledujúcom texte dôkladne informovať o spracovaní osobných údajov. Zodpovednosť za ochranu údajov na tejto stránke má spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. sa pri používaní a spracovaní osobných údajov drží striktne príslušných platných zákonných ustanovení o ochrane údajov. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. má právo na využívanie osobných ako aj anonymných údajov v rozsahu stanovenom zákonom, s výhradou v ďalšom popísaných práv dotknutých osôb.

Toto prehlásenie o ochrane údajov platí iba pre (www.porscheinterauto.sk)a súvisiace podstránky, nie však pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími. Prosím, preverte si prehlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, nakoľko tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu údajov.

[1.] Bezpečnosť údajov 

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. prijala na ochranu vašich údajov vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia vaše údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom k nim. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnému preskúmavaniu a preverovaniu a priebežne sa prispôsobujú stavu techniky.

[2.]Získavanie a spracovanie osobných údajov

[2.1.] Dáta, ktoré ste nám dali k dispozícii

Osobné údaje spracovávame iba v súlade s príslušnými platnými predpismi na ochranu údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vypĺňate formulár na našej webovej stránke a uvádzate v ňom svoje údaje, berte prosím na vedomie, že údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári budú spracované za účelom uvedeným nižšie (body 4 a 5).

[2.2.] Nami získané údaje

Keď navštívite našu webovú stránku, dochádza k automatickému zaznamenávaniu údajov a to technicky pomocou súborov cookie. Bližšie informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke nájdete v bode 6 ako aj v našej Smernica Cookie.

[3.] Partneri

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. nevykonáva všetko spracovávanie osobných údajov sama, ale využíva podporu profesionálnych partnerov, menovite spoločnosti Porsche Informatik GmbH so sídlom v Salzburgu 5020, spoločnosti twyn group GmbH so sídlom vo Welse4600 aspoločnosti Vivid Planet Software GmbH so sídlom v obci Henndorf am Wallersee5302, ktoré konajú z poverenia spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o..

Partneri boli vybraní starostlivo a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby spracovanie vašich údajov prebiehalo v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a aby bolo zaručené zachovanie vašich práv. Partneri nesmú postúpené osobné údaje využívať pre svoje vlastné alebo pre reklamné účely ani ich nesmú postúpiť tretím osobám.

Okrem toho, ani spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepostupuje údaje tretím stranám ‒akými sú vydavatelia adries a  firmy priameho marketingu.

[4] Spracovanie údajov, ktoré si nevyžaduje súhlas

 Kontaktný formulár k dopytom ohľadne značiek

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (XYZ).
 • Účel: odpoveď na váš dopyt
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem
 • Doba ukladania: [prosím, tu uveďte číslo v mesiacoch, doba ukladania musí byť vždy iba taká dlhá, ako je skutočne potrebné pre daný účel, dobu je potrebné odsúhlasiť s príslušným DMO]

Kontaktný formulár k ostatným dopytom

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára budú spracované vaše osobné údaje z kontaktných políčok (XYZ).
 • Účel: odpoveď na váš dopyt
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem
 • Doba ukladania: [prosím, tu uveďtečíslo v mesiacoch, doba ukladania musí byť vždy iba taká dlhá, ako je skutočne potrebné pre daný účel, dobu je potrebné odsúhlasiť s príslušným DMO]

[5.] Spracovanie údajov, ktoré si vyžaduj súhlas

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. spracováva osobné údaje uvedeného v bode 2 pre nasledovné účely:

PRÍKLAD 

Prihlásenie sa na odber informačného bulletinu:

 • Údaje uvedené pri danom prihlásení (titul, meno, e-mailová adresa)budú použité iba na zasielanie informačného bulletinu. Na zasielanie bulletinu použijeme vami uvedenú e-mailovú adresu a následne potrebujeme vaše potvrdenie, že vy, ako vlastník danej e-mailovej adresy, súhlasíte s jeho zasielaním (tzv. Double Opt-In). Odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom na tento účel určenej možnosti zrušenia registrácie priamo v  informačnom bulletine, alebo na [doplniť e-mail].
 • Účel:Zasielanie informácií o produktoch, službách a podujatiach
 • Zdôvodnenie: súhlas
 • Doba ukladania: kým je informačný bulletin zasielaný a nepríde k zrušeniu súhlasu na zasielanie.

 

[6.] Súbory cookie a  Social Plug-ins (zásuvné moduly sociálnych sietí)

 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer každá stránka využíva túto technológiu. Sťahuje ho váš internetový prehliadač pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky na tom istom koncovom zariadení je súbor cookie a v ňom uložené informácie buď zaslaný späť webovej stránke, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie) alebo je zaslaný inej webovej stránke, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka takto rozozná, že už bola pomocou tohto prehliadača vyvolaná a v niektorých prípadoch obmení zobrazovaný obsah.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našej webovej stránke nájdete na Smernica Cookie.

[7.] Práva dotknutých osôb

Zo zákona vám vyplýva právo na vysvetlenie ako aj na opravu údajov, ich vymazanie, na obmedzenie spracovanie, právo na nesúhlas so spracovaním ako aj, ak to vyplýva zo zákona, právo na prenosnosť údajov. Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. vás tiež bezodkladne upovedomí o porušení ochrany osobných údajov, ak je pravdepodobné, že takéto porušenie by mohlo predstavovať vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Existuje aj právo na sťažnosť na rakúskom Úrade na ochranu údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť priamo u spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. oznámením na e-mailovej adrese gdpr@porsche.sk

[8.] Kontaktné údaje

Zodpovedný:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
gdpr@porsche.sk          

Ochrana údajov pre podnik

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sú adresované zákazníkom a potenciálnym zákazníkom spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov našich klientov. Od 25.mája2018 osobné údaje našich klientov spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prečítajte si, prosím informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Jeho cieľom je poskytnúť vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo spracúvame vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame, aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním a poskytnúť vám ďalšie relevantné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

OBSAH:

 1. Pojmy súvisiace so spracúvaním osobných údajov
 2. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov
 3. Aké vaše osobné údaje spracúvame
 4. Z akého zdroja získavame vaše osobné údaje
 5. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje
 6. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
 7. Komu budú vaše osobné údaje poskytnuté
 8. Kde sa vaše osobné údaje spracúvajú
 9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
 10. Profilovanie a automatizované rozhodovanie
 11. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
 12. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva

[1.] Pojmy súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Oboznámte sa, prosím, so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, a ktoré vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť:

osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, a pod.,

dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,

spracúvanie osobných údajov – operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, využívanie, poskytovanie tretím osobám alebo vymazanie,

prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa,

sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene,

účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,

osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje týkajúce sa zdravotného stavu alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby,

oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby,

Volkswagen AG – koncern Volkswagen AG a jeho dcérske spoločnosti,

profilovanie – akékoľvek automatizované spracúvanie osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby,

príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované,

produkt – motorové vozidlá a iný tovar, ktorý ponúkame,

služba – akákoľvek zo služieb, ktoré ponúkame, napr. služby servisu.

[2.] Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, IČO: 31 319 459, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2414/B (ďalej len „Spoločnosť“). Teda Spoločnosť určuje účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov.

Spoločnosť určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada v Spoločnosti na ochranu osobných údajov. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@porsche.sk alebo písomne na adrese sídla Spoločnosti.

[3.] Aké vaše osobné údaje spracúvame

Spoločnosť spracúva predovšetkým také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby vám mohla poskytovať produkty a služby, aby splnila svoje zákonné povinnosti a aby chránila svoje oprávnené záujmy. O klientoch a potenciálnych klientoch Spoločnosť spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov:
 

 • Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patria sem napríklad meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, ďalšie osobné údaje z dokladu totožnosti vrátane čísla dokladu totožnosti, a štátnej príslušnosti, a podpis.
 

 • Kontaktné údaje

Kontaktnými údajmi sú napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa. Môže to byť aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČDPH, a iné údaje z obchodného registra, ako aj číslo účtu.
 

 • Informácie o produktoch a službách

Medzi tieto informácie patria informácie o produktoch a službách Spoločnosti, ktoré ste zakúpili.

[4.] Z akého zdroja získavame vaše osobné údaje

Spoločnosť získava vaše osobné údaje predovšetkým od vás, a to najmä pri uzatvorení kúpnej zmluvy, alebo zákazke servisu. Vaše osobné údaje si overujeme prostredníctvom verejne prístupných zdrojov (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.).

[5.] Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje

S vaším súhlasom Spoločnosť spracúva osobné údaje na nasledovné účely:

 • V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vaše údaje spracúvame za účelom:
  • Informovania o produktoch, službách a podujatiach a uskutočnení prieskumov trhu  s cieľom zaistiť a vylepšiť kvalitu služieb a výrobkov v rámci marketingu Spoločnosti prostredníctvom e-mailu, sms, poštovej zásielky alebo telefonicky, a
  • pripomenutia dôležitých dielenských termínov prostredníctvom e-mailu, poštovej zásielky alebo telefonicky.

Poskytnutie Vašich údajov a súhlasu je úplne dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na to, aby vám Spoločnosť mohla poskytovať individuálne upravené marketingové ponuky.

Bez vášho súhlasu Spoločnosť spracúva osobné údaje na nasledovné účely:
 

 • Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účely rokovania o uzatvorení kúpnej zmluvy, uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy, ako aj na účel poskytovania služieb servisu a účel poskytnutia náhradného, alebo skúšobného vozidla. Vaše osobné údaje nám na tieto účely poskytujete najmä ich uvedením vo vašej kúpnej zmluve, prípadne zákazkovom liste servisu, alebo protokole o zapožičaní vozidla. Pre tieto účely je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a poskytovanie ďalších služieb. Bez týchto údajov by Spoločnosť nebola schopná kúpnu zmluvu s vami vôbec uzavrieť ani plniť z nej vyplývajúce povinnosti ani poskytovať vám služby.
   
 • Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje aj vtedy, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo je nevyhnutné podľa osobitných predpisov na základe požiadaviek, ktoré pre Spoločnosť vyplývajú z týchto osobitných  predpisov.
  Ide najmä o nasledovné právne predpisy:
  • Na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účel vedenia účtovníctva Spoločnosti.
  • Na základe zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účel archivácie registratúrnych záznamov prípadne archívnych dokumentov.
    
 • Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu Spoločnosti najmä na nasledovné účely:
  • správa zákazníckych zmlúv a interná kontrola v rámci koncernu Volkswagen AG, kedy oprávneným záujmom Spoločnosti je zabezpečenie vnútornej administratívy a zabezpečenie úrovne kvality služieb v rámci koncernu,
  • evidencia a vybavovanie sťažností klientov a prieskum spokojnosti zákazníkov, kedy je oprávneným záujmom Spoločnosti zabezpečenie primeranej úrovne služieb Spoločnosti,
  • Externá komunikácia prostredníctvom reklamy na sociálnych sieťach a WEB stránok (najmä cookies), kedy oprávneným záujmom je poskytovanie verejných informácií o produktoch a službách Spoločnosti.

[6.] Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Z odvolania musí byť zrejmé, kto odvolanie podáva. Identifikujte sa, prosím, uvedením svojho mena, priezviska, adresy, dátumu narodenia a telefónneho čísla.
 • Musí obsahovať aj váš vlastnoručný podpis.
 • Informáciu, že odvolávate súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Akým spôsobom môžete odvolanie podať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné uskutočniť:

 • písomne na ktorejkoľvek pobočke Spoločnosti,
 • písomne zaslaním na adresu Spoločnosti uvedenú v úvode tohto dokumentu.

[7.] Komu budú vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci Spoločnosti. Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania.

Sprostredkovatelia

V prípade niektorých činností spolupracuje Spoločnosť s externými subjektmi, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Spoločnosti (ďalej len „Sprostredkovatelia“). Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje vždy na základe zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a Sprostredkovateľom. Sprostredkovateľmi Spoločnosti v súčasnosti sú:

 

 • agentúry vykonávajúce prieskum spokojnosti
 • eventové agentúry
 • externí dodávatelia webových služieb
 • reklamné agentúry
 • Porsche Slovakia, spol. s r.o.
 • Škoda Auto Slovensko, spol. s.r.o 
 • Porsche Informatik, Gmbh
 • Porsche Central and Eastern Europe s.r.o.
 • Porsche Austria, Gmbh
 • Porsche Holding, Gmbh
 • Volkswagen AG

Ďalší príjemcovia
 

 • spoločnosti koncernu Volkswagen AG
 • exekútori
 • leasingové spoločnosti
 • spoločnosti vykonávajúce externý finančný audit
 • importéri
 • výrobca vozidiel
 • advokátske kancelárie

Orgány verejnej moci

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci v prípade, že takúto povinnosť ukladá zákon alebo je také poskytnutie potrebné na plnenie povinností uložených zákonom. Patria sem najmä súdy a orgány činné v trestnom konaní

[8.] Kde sa vaše osobné údaje spracúvajú

Vaše osobné údaje sú spracúvané predovšetkým na Slovensku a v rámci krajín Európskej únie.

[9.] Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúva Spoločnosť najmä aby vám mohla poskytovať produkty a služby a plniť svoje povinnosti podľa príslušných zákonov. Po podpise kúpnej zmluvy, resp. ukončení zákazky servisu sú vaše osobné údaje uchovávané po dobu najviac 10 rokov. V prípade, ak ste nám poskytli vaše osobné údaje na účel uzavretia poskytnutia náhradného vozidla alebo skúšobnej jazdy, avšak k uzatvoreniu zmluvy nedošlo, vaše osobné údaje uchovávame na účel prípadného neskoršieho uzatvorenia zmluvy po dobu 3 rokov od ich poskytnutia.

Doba uchovávania vašich osobných údajov vyplýva tiež z osobitných zákonov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, ako aj zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a registratúrneho plánu Spoločnosti.

V prípade, ak ste Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vaše údaje spracúvame na tento účel po dobu trvania vášho zmluvného vzťahu so Spoločnosťou za predpokladu, že váš súhlas so spracúvaním osobných údajov neodvoláte skôr. Ak nie ste klientom Spoločnosti, vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely po dobu 1 roka od udelenia vášho súhlasu, pokiaľ váš súhlas so spracúvaním osobných údajov neodvoláte skôr.

Spoločnosť môže spracúvať vaše osobné údaje po uplynutí vyššie uvedených dôb, ak ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej Spoločnosť podlieha alebo ak je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.

Spoločnosť aplikuje princíp minimalizácie, čo znamená, že po uplynutí doby, počas ktorej je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje, sa osobné údaje anonymizujú, resp. vymažú z databáz a informačných systémov Spoločnosti.

[10.] Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Spoločnosť v rámci poskytovania služieb nepoužíva profilovanie, čiže automatizované spracúvanie za účelom vyhodnotenia osobných údajov.

[11.] Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
 

 • Prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 Nariadenia máte právo: a) získať potvrdenie, či Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, b) v prípade, že Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, dostať informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v čl. 15 ods. 1 Nariadenia, a c) na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva.

V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môže Spoločnosť  za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.
 

 • Oprava osobných údajov

Podľa čl. 16 Nariadenia máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás Spoločnosť spracúva. Opravu/doplnenie Spoločnosť realizuje bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.
 

 • Vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, alebo inak spracúvali, b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, c) namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov Spoločnosti a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, alebo d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 

 • Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa čl. 18 Nariadenia máte právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich spracúvaniu.
 

 • Prenosnosť osobných údajov

Pokiaľ ste námy súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytli osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo od nás získať tieto osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky možné, vaše osobné údaje môžeme odovzdať aj priamo prevádzkovateľovi, ktorého určíte.
 

 • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 Nariadenia máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti. V prípade, že Spoločnosť nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,  Spoločnosť spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.
 

 • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu

Keď Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto marketingom. Ak budete namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, Spoločnosť nebude vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvať.
 

 • Obrátiť sa na dozorný orgán

Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 

 • Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, a teda je iba na vás, či svoj súhlas v navrhovanom rozsahu poskytnete alebo nie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení.

[12.] Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva

Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo chcete získať viac informácií, môžete sa na nás obrátiť písomne na našu adresu: Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava. Spoločnosť tiež určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada na ochranu osobných údajov v Spoločnosti. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť pre uplatnenie svojich práv ako dotknutej osoby prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@porsche.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu Spoločnosti.

_________________________

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 24. 5. 2018.