Názov prevádzky:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s r.o.
Sídlo prevádzky:
Dolnozemská 7
SK-85104 Bratislava
Právna forma:
Telefón:
+421 2 49 262 200
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
31319459
Sídlo súdu:
Okr. súd Bratislava1, oddiel: Sro, vložka č 2414/B
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020314472
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. 811 06 Bratislava
Kód banky:
1100
Číslo konta
2682000049
IBAN:
SK17 1100 0000 0026 8200 0049