Názov prevádzky:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemska
Sídlo prevádzky:
Dolnozemská 7
851 04 Bratislava
Právna forma:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
31319459
Sídlo súdu:
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020314472
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: